Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Нормите уреждащи здравословните и безопасни условия на труд за скучни, но за сметка на това необходими! Тези регламентиращи работата с видеодисплей не правят изключение.

Да започнем с това що е то „видеодисплей“? „Видеодисплей“ означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й.

Що е то „Лице, работещо с видеодисплей“? Лице, работещо с видеодисплей“ е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време. Или иначе казано ако сте назначени на 6 часов работен ден и работите на компютър не по-малко от 3 часа ежедневно ще се превърнете в „лице, работещо с видеодисплей“.

Като всяка работа и тази с видеодисплей, ако не е добре организирана и осъществявана ще създаде предпоставки за увреждане на здравето на работещите. 

Ето какво да направите, за да не допускате това:

1.Извършване на оценка на риска. Необходимо е да включва определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите с видеодисплеи, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др. Кой я прави? По норматив работодателя, на практика службите по трудова медицина.

2. Изисквания към работните места и оборудване. Например:

– изображението на екрана да е стабилно, без трептене или други форми на смущения;

– клавиатурата да може да се накланя и да е отделена от монитора, за да позволява заемането на удобна работна поза и да не предизвиква умора на ръцете и китките;

– работната маса или работната повърхност да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване;

– работният стол да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза; седалката да се регулира на височина; облегалката на стола да се регулира на височина и наклон;

– общото и/или локалното осветление да осигуряват достатъчно осветеност и подходящ контраст между екрана и заобикалящата го среда, като се отчитат видът работа и състоянието на зрението на лицето, работещо с видеодисплей 

и много други.

3. Осигуряване на информация и обучение на работещите. Необходимо е работодателят да предоставя информация и обучение на лицата, които ще работят с видеодисплеи относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при постъпване на работа или съществени изменения на организацията на работното място, или въвеждане на ново оборудване;

Информация се предоставя и за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. Осигуряване на почивки. Трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, трябва да бъде организирана по начин, който да осигурява периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи. Прекъсванията се регламентират с физиологичния режим на труд и почивка и се ползват за:

– регламентирани почивки;

– извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.

5.Осигуряване на медицинско обслужване.

Работодателят осигурява преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

– преди започване на работа с видеодисплеи;

– един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;

– при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Изненадани сте нали?

Работодателят поема разходите в случаите на корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, предписана от специалиста по очни болести при периодичните прегледи. Работодателят поема разходите и за периодичните профилактични прегледи на работещите, в това число и на зрението.

За всички, които искат да задълбочат знанията си по темата могат или да се консултират с нас Служба по трудова медицина HEALTH&SAFETY или да са запознаят със следната нормативна уредба:

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (Наредба № 7 от 15 август 2005 г.)

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Наредба № 5 от 11 май 1999 г.)

Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (Наредба № 15 от 31 май 1999 г.)

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.)

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *